ทำ CICD ให้กับ Golang บน Gitlab กันเหอะ03 June 2019DevOps

ทำ CICD ให้กับ Golang บน Gitlab กันเหอะ

เราได้เรียนรู้การใช้งาน Gitlab-ci กันมาพอสมควร คราวนี้ผมจะทำให้ดูว่าเราจะเขียน .gitlab-ci.yaml ยังไงได้บ้าง โดยในครั้งนี้สำหรับสาวก Golang ว่าเราจะทำ CICD ได้ยังไงผ่าน gitlab

อันนี้เป็นโค็ดตัวอย่างที่ผมได้รองทำไว้สามารถ clone มาลองใช้งานได้เลย https://gitlab.com/twin-opensource/golang-cicd

เรามาดูที่ไฟล์ .gitlab-ci.yaml กันว่าเป็นยังไงบ้าง

variables:
 PACKAGE_PATH: /go/src/gitlab.com/twin-opensource/golang-cicd

.inject_gopath: &inject_gopath
 before_script:
  - mkdir -p $(dirname $PACKAGE_PATH)
  - ln -s $CI_PROJECT_DIR $PACKAGE_PATH
  - cd $PACKAGE_PATH

stages:
 - dep
 - build
 - release

dep:
 stage: dep
 image: golang:1.10-alpine3.7
 <<: *inject_gopath
 script:
  - apk add --no-cache curl git
  - curl https://raw.githubusercontent.com/golang/dep/master/install.sh | sh
  - chmod +x /go/bin/dep
  - dep ensure -v -vendor-only
 artifacts:
  name: "vendor-$CI_PIPELINE_ID"
  paths:
   - vendor/
  expire_in: 1 hour

build:
 stage: build
 image: golang:1.10-alpine3.7
 dependencies:
  - dep
 <<: *inject_gopath
 script:
  - GOOS=linux GOARCH=amd64 go build -ldflags="-w -s" -o main .
 artifacts:
  name: "main-$CI_PIPELINE_ID"
  paths:
   - main
  expire_in: 1 hour

release:
 stage: release
 image: docker:latest
 services:
  - docker:dind
 dependencies:
  - build
 script:
  - docker login -u $CI_REGISTRY_USER -p $CI_REGISTRY_PASSWORD $CI_REGISTRY
  - docker build --pull -t $CI_REGISTRY_IMAGE:$CI_COMMIT_REF_NAME .
  - docker push $CI_REGISTRY_IMAGE:$CI_COMMIT_REF_NAME

โดยขั้นตอนการทำงานจะเป็นในลักษณะแบบนี้

อธิบายค่าต่างๆ

จะขออธิบายส่วนต่างๆ ใน .gitlab-ci.yaml ให้อ่านกัน

 • variable เป็นการสร้างตัวแปรขึ้นมาเพื่อใช้งาน โดยในกรณีนี้ผมจะสร้าง gopath ไว้ให้ถูกต้อง
 • .inject_gopath เป็นใช้งาน Anchors เพื่อให้สามารถ reuse คำสั่งมาใช้งานซ้ำได้ภายในไฟล์ yaml ซึ่งผมจะให้มันสร้าง directory ตาม PACKAGE_PATH แล้วทำการสร้าง link จากโค็ดเราทั้งหมดไปวางใน PACKAGE_PATH
 • stage เป็นการบอกว่าในโปรเจ็คนี้จะมี 3 stage ได้แก่ dep, build และ release

ใช้ dep ติดตั้ง vendor/

dep:
 stage: dep
 image: golang:1.10-alpine3.7
 <<: *inject_gopath
 script:
  - apk add --no-cache curl git
  - curl https://raw.githubusercontent.com/golang/dep/master/install.sh | sh
  - chmod +x /go/bin/dep
  - dep ensure -v -vendor-only
 artifacts:
  name: "vendor-$CI_PIPELINE_ID"
  paths:
   - vendor/
  expire_in: 1 hour

ในส่วนนี้ของ dep job ผมจะใช้ dep ซึ่งเป็น package manager ของ Golang ทำการติดตั้ง Liberies ต่างๆ โดยมันจะได้ vendor/ ก็ให้เราทำการ artifacts เก็บไว้โดยมีระยะเวลาหมดอายุ 1 ชั่วโมง

Build ไฟล์ main.go

build:
 stage: build
 image: golang:1.10-alpine3.7
 dependencies:
  - dep
 <<: *inject_gopath
 script:
  - GOOS=linux GOARCH=amd64 go build -ldflags="-w -s" -o main .
 artifacts:
  name: "main-$CI_PIPELINE_ID"
  paths:
   - main
  expire_in: 1 hour

หลังจากเราได้ vendor/ มาแล้ว ในส่วนของ build job ผมก็จะทำการโหลด vendor/ มาจาก dep job โดยใช้ dependencies: แล้วตามด้วยชื่อ job

dependencies:
 - dep

แล้วค่อยทำการ build golang GOOS=linux GOARCH=amd64 go build -ldflags="-w -s" -o main . จากนั้นจะได้ไฟล์ main ผมก็เอามาเก็บลง artifacts เหมือนเดิม

สร้างเป็น Docker image

release:
 stage: release
 image: docker:latest
 services:
  - docker:dind
 dependencies:
  - build
 script:
  - docker login -u $CI_REGISTRY_USER -p $CI_REGISTRY_PASSWORD $CI_REGISTRY
  - docker build --pull -t $CI_REGISTRY_IMAGE:$CI_COMMIT_REF_NAME .
  - docker push $CI_REGISTRY_IMAGE:$CI_COMMIT_REF_NAME

ในส่วนของ release job ผมจะทำการโหลดไฟล์ main มาจาก build job แล้วก็นำมาทำ docker image จากนั้นก็โยนขึ้นไปเก็บไว้ที่ registry.gitlab.com โดยใน Dockerfile จะเป็นแบบนี้

FROM alpine:3.8
LABEL name="Golang CICD" \
  version="1.0.0" \
  org.label-schema.vcs-url="https://gitlab.com/twin-opensource/golang-cicd" \
  org.label-schema.vendor="Twin synergy"
RUN apk --no-cache add ca-certificates \
  && apk add --update tzdata \
  && cp /usr/share/zoneinfo/Asia/Bangkok /etc/localtime \
  && apk del tzdata
COPY main /usr/local/bin/app
EXPOSE 8080
CMD ["/usr/local/bin/app"]

จะสังเกตุเห็นว่า ผมใช้ alpine เป็น os หลักเพื่อให้ไฟล์ image มันเล็ก แล้วแค่ COPY main ที่ได้มาใส่ไว้ จากนั้นก็ run มันขึ้นมา เราก็จะได้ golang application ที่ขนาดโครตเล็กมาใช้งานแล้ว

ทดสอบการใช้งานหน่อย

ลองเรียกใช้ด้วย docker จากนั้นทดสอบดู

$ docker run -p 8080:8080 registry.gitlab.com/twin-opensource/golang-cicd:master
$ curl http://localhost:8080/greeting
Hello, world!

เย้ ได้ Hello, world มาแล้ว

ขอให้สนุกกับการเขียน gitlab-ci นะครับ

ก่อนหน้า
ถัดไป