ทำ CICD ให้กับ Reactjs บน Gitlab-ci09 August 2019DevOps

ทำ CICD ให้กับ Reactjs บน Gitlab-ci

พอดีว่าได้มีโปรเจ็ดที่ต้องใช้งาน Reactjs ก็เลยได้ทำระบบ CICD ให้กับ Reactjs มาดูกันว่าจะเขียนยังไง

อันนี้เป็นโค็ดตัวอย่างที่ผมได้รองทำไว้สามารถ clone มาลองใช้งานได้เลย

https://gitlab.com/twin-opensource/reactjs-cicd

เรามาดูไฟล์ .gitlab-ci.yml กันก่อน

image: node:10-alpine

stages:
 - build
 - release

npm:
 stage: build
 script:
  - cd reactjs-cicd/
  - '[ -f package-lock.json ] && rm package-lock.json'
  - npm install --no-audit --silent
  - npm run build --prod
 cache:
  key: build-cache
  paths:
   - reactjs-cicd/node_modules
   - reactjs-cicd/build
 only:
  - master

docker-image:
 stage: release
 image: docker:latest
 services:
  - docker:dind
 cache:
  key: build-cache
  paths:
   - reactjs-cicd/build
  policy: pull
 script:
  - docker login -u $CI_REGISTRY_USER -p $CI_REGISTRY_PASSWORD $CI_REGISTRY
  - docker build -t $CI_REGISTRY_IMAGE:master .
  - docker push $CI_REGISTRY_IMAGE:master
 only:
  - master

ขั้นตอนโดยภาพรวม

 • ทำการติดตั้ง node_modules
 • ทำการ build เป็น static file
 • สร้าง docker image

ติดตั้ง node_modules

npm:
 stage: build
 script:
  - cd reactjs-cicd/
  - '[ -f package-lock.json ] && rm package-lock.json'
  - npm install --no-audit --silent
  - npm run build --prod
 cache:
  key: build-cache
  paths:
   - reactjs-cicd/node_modules
   - reactjs-cicd/build
 only:
  - master

ในขั้นตอนนี้เราจะใช้คำส่ัง npm install --no-audit --silent เพื่อทำการติดตั้ง node_modules/ และทำการ npm run build --prod เพื่อสร้างเป็น static file เก็บไว้ใน build/ จากนั้นทำการ cache เก็บไว้ชื่อ build-cache

สร้าง docker image

docker-image:
 stage: release
 image: docker:latest
 services:
  - docker:dind
 cache:
  key: build-cache
  paths:
   - reactjs-cicd/build
  policy: pull
 script:
  - docker login -u $CI_REGISTRY_USER -p $CI_REGISTRY_PASSWORD $CI_REGISTRY
  - docker build -t $CI_REGISTRY_IMAGE:master .
  - docker push $CI_REGISTRY_IMAGE:master
 only:
  - master

ขั้นตอนต่อมาคือการดาวโหลด build/ ที่ cache ไว้ใน job ก่อนหน้าลงมา แล้วทำการสร้าง docker image เก็บไว้ จากนั้นนำขึ้นไปฝากไว้ใน gitlab registry ของโปรเจ็ค โดยไฟล์ Dockerfile จะเป็นดังนี้

FROM nginx:1.13-alpine
RUN apk add --update tzdata && 
  cp /usr/share/zoneinfo/Asia/Bangkok /etc/localtime && 
  apk del tzdata
COPY ./default.conf /etc/nginx/conf.d/default.conf
COPY ./reactjs-cicd/build /usr/share/nginx/html
WORKDIR /usr/share/nginx/html

สุดท้ายเราก็เอา docker image ที่ได้ไปใช้งาน เช่น

$ docker run --rm -p 80:80 registry.gitlab.com/twin-opensource/reactjs-cicd:master

ลองเข้า http://localhost

หน้าเว็บที่ทำขึ้นมา
หน้าเว็บที่ทำขึ้นมา
ก่อนหน้า
ถัดไป