MaxZero

2 POSTS 0 COMMENTS
ตำแหน่ง : Mobile Developer (Objective-C, Swift, Flutter, React Native) งานอดิเรก : Streamer คติประจำใจ : "ไม่มีเวลา" คือการที่เราไม่ได้ใส่ใจกับสิ่งนั้นๆ มากพอ