ทำให้ Docker image เล็กลงด้วยการรวมคำสั่ง30 August 2019DevOps

ทำให้ Docker image เล็กลงด้วยการรวมคำสั่ง

คำสั่งต่างๆ ที่ถูกเขียนใน Dockerfile จะทำให้ตอนสร้าง Docker image ขึ้นมามีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งวิธีการที่จะช่วยให้มันเล็กลงได้ก็คือ การเขียนคำสั่งทั้งหมดไว้เป็นคำสั่งเดียว ซึ่งมันเป็นวิธีที่ง่าย และเห็นผลชัดเจนมากในการลดขนาด Docker image

เรามาดูกันว่าถ้าเราเขียน Dockerfile โดยมีหลายคำสั่งระบบ Docker จะทำงานยังไง

FROM debian:stable

WORKDIR /var/www

RUN apt-get update
RUN apt-get -y --no-install-recommends install curl
RUN apt-get -y --no-install-recommends install ca-certificates
RUN apt-get purge -y curl
RUN apt-get purge -y ca-certificates
RUN apt-get autoremove -y
RUN apt-get clean

ในแต่ละคำสั่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ FROM, WORKDIR และ RUN อีกหลายครั้ง docker จะทำการสร้าง Layer ไว้เพื่อประโยชน์ในการทำ Caching

$ docker build -t docker-tip .
Sending build context to Docker daemon 2.048kB
Step 1/9 : FROM debian:stable
stable: Pulling from library/debian
6a75cf7ef35e: Pull complete 
Digest: sha256:6a3ead8cbca86c3c28c5f32d250df9203f7cb939ed07ac6925d7a7a788554911
Status: Downloaded newer image for debian:stable
 ---> f5356914cf3c
Step 2/9 : WORKDIR /var/www
 ---> Running in 1175c44beb96
Removing intermediate container 1175c44beb96
 ---> 76f0fce3f20a
Step 3/9 : RUN apt-get update
 ---> Running in 21d144f3a15a
Get:2 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stable InRelease [118 kB]
...
...
...
Step 9/9 : RUN apt-get clean
 ---> Running in 5e941426cb57
Removing intermediate container 5e941426cb57
 ---> f152781a040d
Successfully built f152781a040d
Successfully tagged docker-tip:latest

สังเกตุว่ามันจะทำงานตามคำสั่งที่เราเขียนไว้ โดยแบ่งเป็น Step 1/9: จนถึง Step 9/9: ซึ่งพวกนี้ได้มีการทำ Caching ไว้แล้ว หากเรามีการแก้ไขเพียงบ้างคำสั่ง แล้วสั่ง build ใหม่ มันก็จะเรียกเฉพาะ Step ที่มีการแก้ไขมาทำงานพอ ทำให้การ Build เร็วขึ้น

$ docker history docker-tip:latest 
IMAGE        CREATED       CREATED BY                   SIZE        COMMENT
f152781a040d    5 minutes ago    /bin/sh -c apt-get clean            0B         
2084ae6a31b4    5 minutes ago    /bin/sh -c apt-get autoremove -y        1.01MB       
bd1a0e5247d0    5 minutes ago    /bin/sh -c apt-get purge -y ca-certificates   1.83MB       
418b55128fc5    5 minutes ago    /bin/sh -c apt-get purge -y curl        1.04MB       
839356141e5d    5 minutes ago    /bin/sh -c apt-get -y --no-install-recommend…  3.74MB       
75c17e8eacd8    6 minutes ago    /bin/sh -c apt-get -y --no-install-recommend…  10.6MB       
4f94ae71ba4a    6 minutes ago    /bin/sh -c apt-get update            17.1MB       
76f0fce3f20a    6 minutes ago    /bin/sh -c #(nop) WORKDIR /var/www       0B         
f5356914cf3c    8 days ago     /bin/sh -c #(nop) CMD ["bash"]         0B         
<missing>      8 days ago     /bin/sh -c #(nop) ADD file:bd22a8f9357bbfdeb…  114MB 

ลองดูขนาดในแต่ละ Layer ว่ามีขนาดเท่าไร และสุดท้ายขนาด docker image ที่ได้ก็คือ

$ docker images
REPOSITORY       TAG         IMAGE ID      CREATED       SIZE
docker-tip       latest        f152781a040d    7 minutes ago    149MB

คราวนี้เราจะลองลดขนาด docker image ให้เล็กโดยการรวมคำสั่ง RUN ให้เหลืออันเดียวดู

FROM debian:stable

WORKDIR /var/www

RUN apt-get update && \
 apt-get -y --no-install-recommends install curl \
 ca-certificates && \
 curl https://raw.githubusercontent.com/gadiener/docker-images-size-benchmark/master/main.go -o main.go && \
 apt-get purge -y curl \
 ca-certificates && \
 apt-get autoremove -y && \
 apt-get clean

มาลอง Build กัน

$ docker build -t docker-tip:shrinking .

ตรวจดูหน่อยว่าขนาดเป็นยังไงบ้าง

$ docker history docker-tip:shrinking 
IMAGE        CREATED       CREATED BY                   SIZE        COMMENT
de2242244ff6    About a minute ago  /bin/sh -c apt-get update &&  apt-get -y --…  18.9MB       
76f0fce3f20a    11 minutes ago    /bin/sh -c #(nop) WORKDIR /var/www       0B         
f5356914cf3c    8 days ago      /bin/sh -c #(nop) CMD ["bash"]         0B         
<missing>      8 days ago      /bin/sh -c #(nop) ADD file:bd22a8f9357bbfdeb…  114MB 

เปรียบเทียบให้เห็นชัดๆ ไปเลย

$ docker images
REPOSITORY       TAG         IMAGE ID      CREATED       SIZE
docker-tip       shrinking      de2242244ff6    5 seconds ago    133MB
docker-tip       latest        f152781a040d    9 minutes ago    149MB
http://gph.is/2aWabmw

จะเห็นว่าเพียงเรารวมคำสั่งต่างๆ ของ RUN ไว้เป็นคำสั่งเดียวก็ทำให้ขนาด Docker image ของเราลดลงไปถึง 149MB-133MB = 16MB

ผมจะทำแบบนี้ทุกครั้ง ถ้าในช่วงที่กำลังเขียน Dockerfile อยู่นั้นให้ก็ให้แยก RUN ออกเป็นแต่ละคำสั่งได้ เพื่อถ้ามันมี error ตอนไหนเราจะได้รู้ว่าคำสั่งไหนผิด และเป็นการ Debug ไปในตัว จนเมื่อเราโอเคแล้วค่อยเขียนรวมเป็นอันเดียว จบปะ!!!

ก่อนหน้า
ถัดไป