Twin Synergy

portfolio

Brandthink

brandthink.me คือ Community Platform ที่รวมกลุ่มคนที่มีความรู้ ความสามารถ ในหลายๆสาขา และคนเหล่านั้นพร้อมที่จะถ่ายทอดเรื่องราวที่น่าสนใจ ของตัวเอง ผลงานของตัวเองบนพื้นที่นี้ เพื่อเป็นท้ังประโยชน์และเป็นทั้งแรง บันดาลใจให้กับคนอีกกลุ่มที่มีความชื่นชอบในตัวบุคคลเหล่าน้ี ชื่นชอบในผลงาน ของคนเหล่าน้ีซึ่งปัจจุบัน brandthink.me สามารถสร้างฐานผู้ใชง้านได้มากกว่า แสนคนและมีผู้ติดตามบนแฟนเพจ facebook อีกกว่า 8 แสนคน

ก่อนหน้า
ถัดไป
ผลงาน

ผลงาน

website

Atime.live

website

website

Spicydisc

website

website

Smaklen.club

website

website

Brandthink shop

website