Twin Synergy

portfolio

Central Tham

โครงการเซ็นทรัลทํา โดย Central Group คือโครงการช่วยเหลือสังคม ในรูปแบบ CSV โดยการเข้าไปพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าของชุมชน หลายๆแห่ง และมีเว็ปไซต์เป็นศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์ และซื้อขาย สินค้าของโครงการ รวมถึงการพัฒนาไปสู่ระบบกลางในการระดมทุน จากภาคเอกชนอื่นๆที่ต้องการมีส่วนร่วมในโครงการ

ก่อนหน้า
ถัดไป
ผลงาน

ผลงาน

website

Atime.live

website

website

Spicydisc

website

website

Smaklen.club

website

website

Brandthink shop

website