Ice Factory App

    0

    ระบบจัดการโรงนํ้าแข็ง บน Mobile Application พัฒนาขึ้นจากการนํา ปัญหาที่เกิดขึ้นจากพนักงานส่งและลูกค้าที่มีจํานวนมากและหลากหลาย ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อดําเนินกิจการ โดยมุ่งหวังให้เกิดโซลูช่ันในการแก้ ปัญหาเหล่านั้นให้กัลลูกค้าได้อย่างแท้จริง อีกท้ังมีเจตนารมเพ่ือพัฒนา ให้องค์กรก้าวสู่ระบบดิจิตัลอย่างเต็มตัว โดยการพัฒนาจะมุ่งเน้นไปที่ การเลือกเทคโนโลยีที่มีศักยภาพและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพใน ระยะยาว รวมไปถึงการออกแบบบหลักการ User Centric โดยคํานึงถึง การใช้งานที่ต้องเหมาะสมกับผู้ใช้งานทุกฝ่าย