Twin Synergy

portfolio

Ice Factory App

ระบบจัดการโรงนํ้าแข็ง บน Mobile Application พัฒนาขึ้นจากการนํา ปัญหาที่เกิดขึ้นจากพนักงานส่งและลูกค้าที่มีจํานวนมากและหลากหลาย ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อดําเนินกิจการ โดยมุ่งหวังให้เกิดโซลูช่ันในการแก้ ปัญหาเหล่านั้นให้กัลลูกค้าได้อย่างแท้จริง อีกท้ังมีเจตนารมเพ่ือพัฒนา ให้องค์กรก้าวสู่ระบบดิจิตัลอย่างเต็มตัว โดยการพัฒนาจะมุ่งเน้นไปที่ การเลือกเทคโนโลยีที่มีศักยภาพและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพใน ระยะยาว รวมไปถึงการออกแบบบหลักการ User Centric โดยคํานึงถึง การใช้งานที่ต้องเหมาะสมกับผู้ใช้งานทุกฝ่าย

ก่อนหน้า
ถัดไป
ผลงาน

ผลงาน

website

Atime.live

website

website

Spicydisc

website

website

Smaklen.club

website

website

Brandthink shop

website