ทำ Nextjs ใช้งานบน Firebase07 June 2020Programing

ทำ Nextjs ใช้งานบน Firebase

ช่วงหลังมานี้งานไหนที่ต้องทำมีหน้าเว็บแล้วต้องรองรับ SEO ด้วย ทีมผมจะใช้งาน Nextjs เป็นหลัก ซึ่งปกติผมก็ deploy มันบน Docker และมันจะมีค่าใช้จ่ายรายเดือนในส่วนของการเช่าเครื่อง + domain + ssl

ผมเลยอยากลอง deploy Nextjs ให้ไปใช้งานบน Firebase hosting เพื่อที่จะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายเริ่มต้นของโปรเจ็คด้วย หลักการของมันก็คือเราจะ deploy Nextjs ไปไว้ใน Cloud function จากนั้นเอา Firebase hosting ให้มาอ่านไฟล์ใน Cloud function แทน

Nextjs + Cloud function + Firebase hosting
Nextjs + Cloud function + Firebase hosting

เราก็จะได้ Nextjs ที่มี domain + ssl มาใช้งานฟรีๆ ในช่วงเริ่มต้น ซึ่งเอาตามจริง ผมยังไม่เห็นประโยชน์อื่นใดของการทำแบบนี้นอกจากมันประหยัดในช่วงเริ่มต้นเลย ฮาๆ

วิธีการ Deploy Nextjs ใน Cloud function

ติดตั้ง nextjs

ใครยังไม่มี nextjs ก็ติดตั้งก่อน ใครมีแล้วก็ผ่านไป

npm init next-app nextjs-blog --example "https://github.com/vercel/next-learn-starter/tree/master/learn-starter"

เราจะมี directory ประมาณนี้

./
├── README.md
├── node_modules
├── package.json
├── pages
├── public
└── yarn.lock

1. Configure Firebase

ให้เราสร้าง firebase config ขึ้นมาด้วย

firebase init

โดยเลือก Hosting อย่างเดียว

เลือก Hosting
เลือก Hosting

เลือก Firebase project

เลือก firebase project ที่ต้องการ
เลือก firebase project ที่ต้องการ

ตั้งค่า Hosting ตามนี้

ตั้งค่า Hosting
ตั้งค่า Hosting

จากนั้นให้ลบไฟล์ public/index.html ออกเพื่อไม่ให้ firebase hosting อ่านไฟล์นี้ได้

rm public/index.html

จากนั้นแก้ไขไฟล์ firebase.json ดังนี้

{
 "hosting": {
  "public": "public",
  "cleanUrls": true,
  "rewrites": [
   {
    "source": "**",
    "function": "nextjs-server"
   }
  ]
 },
 "functions": {
  "source": ".",
  "ignore": [
   "firebase.json",
   "firbease-debug.log",
   "**/.*",
   "**/node_modules/**",
   "components/**",
   "pages/**",
   "public/**",
   "readme.md"
  ]
 }
}

ในขั้นตอนนี้ Firebase hosting จะถูกเรียกไปยัง nextjs-server function แทนแล้ว

สุดท้ายไฟล์ที่มีจะเป็นแบบนี้

./
├── .firebaserc
├── .gitignore
├── README.md
├── firebase.json
├── node_modules
├── package-lock.json
├── package.json
├── pages
├── public
└── yarn.lock

2. Configure server code

ติดตั้ง package ที่จำเป็นก่อน

npm install --save firebase-admin firebase-functions
npm install --save-dev firebase-functions-test rimraf shelljs

สร้าง server.js ขึ้นมา

// server.js

const admin = require("firebase-admin");
const functions = require("firebase-functions");
const next = require("next");
const config = require("./next.config");

admin.initializeApp();

const dev = process.env.NODE_ENV !== "production";
const app = next({
 dev,
 // the absolute directory from the package.json file that initialises this module
 // IE: the absolute path from the root of the Cloud Function
 conf: config,
});
const handle = app.getRequestHandler();

const server = functions.https.onRequest((request, response) => {
 // log the page.js file or resource being requested
 console.log("File: " + request.originalUrl);
 return app.prepare().then(() => handle(request, response));
});

exports.nextjs = { server };

สร้าง next.config.js ขึ้นมา

// next.config.js

module.exports = {
 distDir: "nextjs",
};

สุดท้ายไฟล์ที่มีจะเป็นแบบนี้

./
├── .firebaserc
├── .gitignore
├── README.md
├── firebase.json
├── next.config.js
├── node_modules
├── package-lock.json
├── package.json
├── pages
├── public
├── server.js
└── yarn.lock

3. Configure build scripts

ใน package.json ให้เราแก้การ script ดังนี้

"scripts": {
  "clean": "rimraf nextjs/",
  "dev": "next dev",
  "build": "next build",
  "start": "next start",
  "predeploy": "npm run clean && next build",
  "deploy": "firebase deploy --only functions:nextjs,hosting"
 },

และเนื่องจาก Cloud function รองรับแค่ node 10 เราจึงต้องกำหนดให้ Nextjs ของเราใช้งานแค่ Node version 10 และให้มันไปเรียกไฟล์ server.js ก่อน

"main": "server.js",
 "engines": {
  "node": "10"
 }

หน้าตา package.json จะได้ประมาณนี้

{
 "name": "learn-starter",
 "version": "0.1.0",
 "private": true,
 "scripts": {
  "clean": "rimraf nextjs/",
  "dev": "next dev",
  "build": "next build",
  "start": "next start",
  "predeploy": "npm run clean && next build",
  "deploy": "firebase deploy --only functions:nextjs,hosting"
 },
 "dependencies": {
  "firebase-admin": "~8.12.1",
  "firebase-functions": "~3.6.2",
  "next": "9.3.5",
  "react": "16.13.1",
  "react-dom": "16.13.1"
 },
 "devDependencies": {
  "firebase-functions-test": "~0.2.1",
  "rimraf": "~3.0.2",
  "shelljs": "~0.8.4"
 },
 "main": "server.js",
 "engines": {
  "node": "10"
 }
}

อัพเดท .gitignore ให้มันไม่เอา nextjs/ ขึ้นไปเก็บใน git

# dependencies
/node_modules
/.pnp
.pnp.js

# testing
/coverage

# next.js
/.next/
/out/

# production
/build

# misc
.DS_Store

# debug
npm-debug.log*
yarn-debug.log*
yarn-error.log*

# local env files
.env.local
.env.development.local
.env.test.local
.env.production.local

nextjs/

4. วิธี deploy ขึ้น firebase

เรียกใช้คำสั่งตามนี้

npm install
npm run predeploy
npm run deploy

มาดูผลลัพธ์ในหน้า Functions ของ Firebase

Nextjs on cloud function
Nextjs on cloud function

มาดูผลลัพธ์ในหน้า Hosting ของ Firebase

Firebase hosting
Firebase hosting

บทสรุป

เราสามารถพัฒนา Nextjs ได้ตามปกติโดยเราจะทำเว็บเป็นแบบ SSR เพื่อให้มันสามารถกำหนดค่า SEO ได้ในหน้าเว็บไซต์ และข้อควรระวังห้ามกำหนด Region ใน Cloud function ไม่งั้น Firebase hosting จะเข้าไปอ่าน Cloud function ไม่ได้ โดนมาแล้วกับตัว T.T แก้เป็นวันเลย

ตามไปดู code ได้เลย

https://gitlab.com/twin-opensource/nextjs-firebase

Thanks:
– medium.com/@muccy/deploying-next-js-app-to-firebase-functions-eb473791d79e
– github.com/jthegedus/firebase-gcp-examples/tree/master/functions-nextjs

ก่อนหน้า
ถัดไป